Informacja o danych osobowych – skierowana do Kontrahentów Administratora

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dotyczącego ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/ Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Investfal Pani/ Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Investfal ul. Bolesława Krzywoustego 35
  80-360 Gdańsk , NIP 5841789276, adres email biuro@investfal.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane, w związku z zawartą umową główną sprzedaży/ świadczenia usług. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest:
  1. Realizacja zamówień - Sprzedaż towarów/materiałów/świadczenie usług,
  2. Kontaktowanie się w celach związanych ze sprzedażą/ świadczeniem usług
  3. Udokumentowanie sprzedaży oraz dostarczenie dokumentacji do nabywcy/odbiorcy
  4. Ewidencja księgowa dokumentów sprzedaży/świadczenia usług,
  5. Rozliczenie podatkowe transakcji sprzedaży/świadczenia usług,
  6. Obsługa potransakcyjna sprzedaży (np. transport towarów, reklamacje, zwroty),
  7. Marketing bezpośredni (marketing towarów handlowych i usług własnych, organizacja konkursów i akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, przeprowadzania ankiet satysfakcji, analizy potrzeb, analizy statystyczne na potrzeby własne przesyłania zaproszeń na targi i szkolenia, itp.),
  8. Monitorowanie stanu należności i dochodzenie zabezpieczeń oraz roszczeń.
 3. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu obsługę potransakcyjną sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży/ świadczeniem usług, marketing bezpośredni.
 4. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia sprzedaży/usług objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Prawnikom współpracującym z Administratorem
  2. Rejestr Dłużników o ile będą przesłanki
  3. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie w obsłudze danych i zarządzanie infrastruktury IT Administratora
  4. Firmom kurierskim i pocztowym w związku z realizacją umowy głównej.
 7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.